Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme

APSTIPRINĀTS PROJEKTS NR. LLI-228 „FAMILY VALLEY” JEB „ĢIMENES IELEJA”

09 August 2017

Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar projekta partnerino Lietuvas – Kretingas
pašvaldību Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020. gadam ietvaros īstenos projektu„Family valley” jeb „Ģimenes
ieleja”. Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais
finansējums ir EUR 101 519,12, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 15%
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 15 227,87.
Projekta ietvarosatbalstīta brīvdabas slidotavas laukuma ierīkošana
pie Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra Ilūkstē
un slidošanas slidu iegāde.

Last updated: 22.01.2019 11:12