Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme

LLI-75 Cooperation Network for Fostering 21st Century (Engineering) Upgraded Skills and Workforce Mobility (CONUS)

 

 

Project Partners:

Šiauliai University

Daugavpils University

 

PROJECT SUMMARY

The common challenge of the Programme area you are jointly tackling in your project
EN The common challenge of the programme area is related with the growing requirements of industry for workers’ skills and competences. The region lacks engineering specialists, who would have specific abilities, related with new technologies (CAD/CAM designing, CNC machines and industrial robots), skills and knowledge necessary for creation of innovations. This limits the development of business, establishment of work places and restricts sustainable development of the region.
LT Bendras iššūkis programos zonoje yra susijęs su didėjančiais pramonės reikalavimais darbuotojų įgūdžiams ir kompetencijoms. Regione labai trūksta inžinerijos specialistų, kurie turėtų specifinių gebėjimų susijusių su naujomis technologijomis (CAD/CAM projektavimu, programinėmis staklėmis ir robotais) bei žinių ir įgūdžių leidžiančių kurti inovacijas. Tai trukdo verslo plėtrai, darbo vietų kūrimui ir darniam regiono vystimuisi.
LV Programmas areāla vispārīgs izaicinājums ir saistīts ar rūpniecības uzņēmumu pieaugošajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju zināšanām un kompetencēm. Šobrīd reģionā akūti trūkst inženieru ar prasmēm un zināšanām, kuras saistītas ar jaunajām tehnoloģijām (CAD/CAM projektēšana, CNC iekārtu un rūpniecisko robotu vadība un programmēšana,) un kuriem būtu nepieciešamās prasmes un zināšanas inovāciju ģenerēšanai. Tas ierobežo uzņēmējdarbības attīstību un darba vietu atvēršanu, kā arī kavē ilgtspējīgu attīstību reģionā.

The overall objective of the project and the expected change your project will make to the current situation
​EN The overall objective of the Project is to develop and improve lifelong learning activities in industrial sector to support labour market competitiveness and promote technological progress in Northern Lithuania–Southern Latvia region to make it more attractive to live and work.
LT Bendras projekto tikslas – sukurti ir tobulinti mokymosi visą gyvenimą veiklas pramonės sektoriuje prisidedant prie darbo rinkos konkurencingumo didinimo ir technologinės pažangos skatinimo šiaurės Lietuvos ir pietų Latvijoje regione ir siekti, kad regionas taptų patrauklesnis dirbti ir gyventi.
LV Vispārējais projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot mūžizglītības pasākumus rūpniecības nozarē, lai attīstītu darba tirgus konkurētspēju un veicinātu tehnoloģisko progresu Ziemeļlietuvas -Dienvidlatvijas reģionos. Projekta ietekme uz vidi – reģions būs pievilcīgāks dzīvošanai un strādāšanai.

The main project outputs you will produce and who will benefit from them
EN The main project outputs will be produced: 1. Improved study/training facilities, learning resources and teaching. 2. Supplied competencies and skills meeting the industrial sector’s needs in Northern Lithuania–Southeastern Latvia regions. The main beneficiaries of the project’s outputs are people seeking industry demanded skills, education institutions and industrial companies.
LT Esminiai projekto metu pasiekti rezultatai: 1. Bus pagerinta studijų/mokymo infrastruktūra, išaugs studijų/mokymo kokybė. 2. Bus patobulinti darbuotojų įgūdžiai bei kompetencijos, kurios atitiks pramonės sektoriaus poreikius šiaurės Lietuvos ir pietryčių Latvijos regionuose. Pagrindiniai projekto rezultatų naudos gavėjai bus asmenys, siekiantys įgyti pramonei šiuo metu itin reikalingų įgūdžių, švietimo ir mokslo institucijos ir pramonės įmonės.
LV Galvenie projekta rezultāti: 1. Uzlabotas studiju / apmācības iespējas, mācību līdzekļi un metodes. 2. Tiks uzlabotas darbinieku kompetences un prasmes atbilstoši rūpniecības sektora vajadzībām Ziemeļlietuvas – Dienvidlatvijas reģionos. Galvenie ieguvēji no projekta rezultātiem būs cilvēki, kuri meklē iespējas apgūt rūpniecībā pieprasītākās prasmes, izglītības iestādes, rūpniecības uzņēmumi.

The approach you plan to take and why is cross border approach needed
EN Cross border collaboration, while creating the cooperation network, is necessary  in order to acquire and exchange new knowledge and the best practices, to foresee and integrate the labour market needs,  to use the available infrastructure and human resources jointly.
LT Bendradarbiavimas per sieną sukuriant bendradarbiavimo tinklą yra būtinas siekiant įgyti naujų žinių, keistis žiniomis ir gerąja patirtimi, numatyti ir integruoti regiono darbo rinkos poreikius, bendrai naudotis turima infrastruktūra ir žmogiškaisiais ištekliais.
LV Pārrobežu sadarbība, vienlaikus radot sadarbības tīklu, ir nepieciešama jaunu zināšanu ieguvei, zināšanu un labākās prakses apmaiņai, darba tirgus vajadzību integrēšanai un paredzēšanai, kā arī kopīgai pieejamo cilvēkresursu un infrastruktūrtas izmantošanai.

What is new/original about it
EN In order to foresee and emphasize skills and competences, necessary for contemporary specialist, the cooperation among higher education institutions, industrial enterprises and public sector remains insufficient and fragmented. This project aims to renew and join teaching infrastructure of the project partners as well as their competences – this has not been done in the region till now.
​LT ​Siekiant numatyti ir išgryninti šiuolaikiniam specialistui būtinus įgūdžius ir kompetencijas, mokymo ir studijų įstaigos, pramonės įmonės  ir viešasis sektorius bendradarbiavo gana fragmentiškai. Projektu siekiama atnaujinti ir apjungti projekto partnerių mokymo infrastruktūrą ir kompetencijas, ko iki šiol regione nebuvo padaryta.
LV Lai nodrošinātu un attīstītu mūsdienās nepieciešamās prasmes un kompetences, nepieciešama sadarbība starp augstākās izglītības iestādēm, rūpniecības uzņēmumiem un valsts sektoru, kas joprojām ir nepietiekama un sadrumstalota. Šī projekta mērķis ir atjaunot un kopīgot projekta partneru infrastruktūru un kompetences, kas līdz šim šajā reģionā nav darīts.

Social media and contacts:
Phone: +370 41 595 800
E-mail: pletra@cr.su.lt
Website: www.su.lt
Address: Vilniaus 141

17 May 2017

PROJECT KICK-OFF MEETING

OF PROJECT KICK-OFF MEETING

 2017-05-18

Siauliai University Library, Vytauto st. 84, Room 412.

 

Read more
More articles

Last updated: 18.03.2019 15:19