Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020

 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme!

  About the programme

LLI-184 SalesLabs for employabilitiy competencies development (SalesLabs)

Youth unemployment is becoming one of the major problems of modern society. The relevance of education to the labour market is still a challenge. Entrepreneurs are looking for employees with work experience in a particular area, but young people often lack practical experience during the study process. As a result, they face significant difficulties starting their first employment.

The target groups of the project are students of Rēzekne Academy of Technologies and Northern Lithuania College, their lecturers, as well as entrepreneurs who are introducing new products to the market.

The project will introduce a new problem-based methodology for training in real business environment. It will be based on 10 advanced study courses and 20 company products in each country (20 study courses and 40 companies in total). The practical studies will focus on the commercial practices, the problems and needs of product commercialization to the markets. Groups of students will work on development of proposals and presenting their ideas to the entrepreneurial community. Additionally, a life-long learning course and an appropriate learning infrastructure will be launched.

As a result, young people will experience real working environment, will be introduced to new products, engage in cross-border networking and find new friends. After the studies, graduates will receive a diploma with a specialization and working experience, which is so important in finding a job.

Social media and contacts:
Phone: +37129235941
E-mail: maris.igavens@rta.lv
Website: http://www.rta.lv/
Address: Atbrīvošanas aleja, 115A, Rēzekne

5 February 2018

About SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184

Projekta apraksts “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana Pārdošanas laboratorijās/SalesLabs”

Pamatinformācija. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014–2020 projektu, Nr.LLI-184 “SalesLabs for employability competencies development”. Projekts tiek īstenots partnerībā ar Ziemeļlietuvas koledžu, Šauļos. Kopējais projekta finansējums ir 0,52 miljoni Eiro, no kuriem Latvijas puse saņem € 287 tūkstošus. Projekta darbības laiks ir 2 gadi līdz 30.06.2019.

Pamatojums. Šobrīd augstāko izglītību studē, un darba tirgū ienāk tā saucamā “Y” paaudze, iepriekš saukti arī par tūkstošgades bērniem. Viņi ir saauguši kopā ar tehnoloģijām, vienmēr tiešsaistē, dara lietas vienlaicīgi, uz sevi centrēti, ambiciozi un sasniegumu vadīti, arī vairāk komandas cilvēki nekā paaudze iepriekš. Tomēr, kā zināms, viņi nelasa garus tekstus, ir viegli garlaikoti, dara lietas bez īpašas iniciatīvas, nepieciešama viņu patstāvīga iesaistīšana. Tradicionālās studijas, kad pasniedzējs stāsta vienu taisnību neatbilst viņu uztverei, arī viņu ienākšana darba tirgū diktē nepieciešamību pēc pārmaiņām.

Mērķis. Lai sekotu līdzi pārmaiņām un uzlabotu studentu integrēšanos darba tirgū, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā eksperimentāli ievieš jaunu mācību metodi 10 esošajos studiju pilot kursos. Tās ir studijas darba vidē, precīzāk sauktas par uz problēmu risinājumiem balstīta mācīšanās. Mācību metode liek uzsvaru uz praktiskām nodarbībām, kuru laikā studenti grupās meklē risinājumus vietējo uzņēmumu reālajām problēmsituācijām, realizējot savus jaunos produktus vai pakalpojumus tirgū. Realizējot šo projektu RTA, jauniešiem būs reālas iespējas gūt praktisku pieredzi dažādu Latvijas un Lietuvas uzņēmumu darbībā, kas absolvējot augstākās izglītības iestādi jaunietim dos arī tik nepieciešamo darba pieredzi un ierakstu CV.

Projektā paredzētas šādas aktivitātes:
Studiju kursu uzlabošana. Kopumā desmit studiju priekšmeti tiks uzlaboti katrā valstī saskaņā ar jaunās metodes ieviešanu: Ivetas Dmebovskas “Tirgzinība”, Dainas Znotiņas “Mārketinga komunikācija”, Andra Igavena “Datorprogrammu indženiermehānika”, Lienes Amantovas-Salmanes “Projektu vadība”, Sandras Murinskas “Mediju valoda un žanri”, Silvijas Mežisnkas “Apģērbu projektēšana”, Diānas Apeles “Interjera projektēšana un ergonomika”, Gunta Koļča “Robotikas praktikums”, Jurija Musatova “Programminženierija” un Ineses Silickas “Pārtikas produktu prečzinība”.

Kopīga Lat-Lit mācību organizēšana. Tiks organizēti starpvalstu semināri, kuros uzņēmēji dalīsies ar uzņēmējdarbības pieredzi, un studenti ar mācību procesa laikā risināmajām problēmām un to atrisinājumu idejām, rezultātiem. Studenti apmeklēs uzņēmumus, iepazīsies ar produktu komercializācijas gaitu, izstrādās un aizstāvēs savus priekšlikumus studiju un kursa darbus formā, prezentējot tos abu valstu uzņēmējiem un pasniedzējiem. Notiks pieredzes apmaiņas braucieni uz Šauļiem un otrādi, kad studentiem, pasniedzējiem un uzņēmējiem būs iespēja dalīties pieredzēs, sadarboties dažādās aktivitātēs, apmeklēt projektā iesaistītos uzņēmumus, uzklausīt vietējos uzņēmumus.

Infrastruktūras uzlabojumi. Pils ielā 23A ēkas renovācija un Pārdošanas laboratorijas izveide. Tiks labiekārtotas telpas semināriem, praktiskajām nodarbībām, un tikšanās reižu organizēšanai neformālā gaisotnē. Tā būs telpa, kur studenti varēs dalīties un realizēt savas idejas. Tiks labiekārtota ekspozīcija-veikals vietējo ražotāju produktiem un suvenīriem. Tiks izveidota vietējo pārtikas uzņēmumu eksperimentālā pārtikas tehnoloģiju ekselences meistarklase ar skatītāju un demonstrāciju zonu. Šeit reģiona lauksaimnieki un pārtikas ražotāji varēs saņemt konsultācijas un pakalpojumus vietējās identitātes produktu izstrādē un popularizācijā. Apmeklēt laboratoriju varēs jebkurš reģiona uzņēmējs, iedzīvotājs vai pilsētas viesis.

Pār kvalifikācijas programma pieaugušajiem. Papildus tiks izstrādāta mūžizglītības programma arī citām mērķa grupām – bezdarbniekiem un pieaugušajiem bez augstākās izglītības, invalīdiem un pārējiem nodarbinātajiem. Mūžizglītības programmas mērķis ir nodarbinātības prasmju attīstīšana, kompetences paaugstināšana pārdošanā un labāka integrācija darba tirgū.

Vairāk info: www.latlit.eu; www.europa.eu; https://www.facebook.com/SalesLabor/; https://latlit.eu/supported-projects/; https://rta.lv/saleslabs

Projekts “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās/ SalesLabs” Nr. LLI-184. tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014-2020 atbalstu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Read more
5 February 2018

Article SalesLabs in Rezekne Academy of technologies

RTA īsteno projektu “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās/ SalesLabs”

Šobrīd augstāko izglītību studē un darba tirgū ienāk tā saucamā Y paaudze iepriekš vairāk saukti par tūkstošgades bērniem. Viņi ir saauguši kopā ar tehnoloģijām, vienmēr tiešsaistē un dara lietas vienlaicīgi, lasa pārsvarā īsus tekstus – virsrakstus un ir viegli garlaikoti. Viņi ir atvērti, uz sevi centrēti, ambiciozi un sasniegumu vadīti. Laiski, bet tajā pašā laikā radoši problēm-risinātāji. Maiņas darbu gatavi paveikt ātrāk, jo vēlas dinamisku vidi un alkst pārmaiņas, tamdēļ pildīt pienākumus viņus ir jāiesaista. Lieli domātāji un no elektrības pieslēguma atkarīgi. Viņi ir vairāk komandas cilvēki nekā iepriekšējās paaudzes, pieņem dažādību, novērē sociāli atbildīgas vērtības, ir pasaules ceļotāji un vēlas 24/7 servisu. Šī paaudze ir pārmaiņu priekšneši tam, kādas izmaiņas mūs sagaida gan darba vidē un kultūrā, gan arī izglītības sistēmā, jo viņu ir daudz (80 milj.) un viņi ir uz ilgu laiku. Lai būtu gatavi pārmaiņām un atvieglotu studentu integrēšanos darba tirgū, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā īsteno projektu SalesLabs (Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās), kura ietvaros tiks uzlaboti 10 studiju kursi, balstoties uz jaunu metodiku (uz problēmu/projektiem balstīta mācīšanās, termins angliski PBL). Pēc būtības tās ir studijas darba vidē, kad studenti apgūst vielu, meklējot risinājumu konkrētai problēmai grupās, kas atbilst noteiktai kursa sadaļai. Pasniedzējs ir moderators starp uzņēmumu un studentiem, piedāvā literatūras avotus, apspriež iespējamās risinājuma alternatīvas un palīdz tās īstenot. Pasniedzējs nenorāda pareizo vai nepareizo problēmas risināšanas ceļu, tomēr 30% no darba novērtējuma sastāda tieši studentu grupas iegūtais rezultāts, ko novērtē arī uzņēmums. Lai ieviestu šo metodi, katrā valstī tiek atlasīti 10 īpaši eksperti, pasniedzēji – mentori, 10 Latvijā un 10 Lietuvā. Nu pat novembra mēnesī notika jau pirmās 2 dienu apmācības, kuras vadīja PBL metodes doktore Prof.Jurate Semeskaite. Šī metode ir populāra Dānijā (Aalborg) un Vācijā (Aachen).

No Ekonomikas un pārvaldības fakultātes projektā darbosies Iveta Dembovska, Daina Znotiņa un Liene Amatova-Salmane (Studiju virziens „Ekonomika”), Sandra Murinska (Studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātnes”), no Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Daina Apele (Studiju virziens „Mākslas”), bet no Inženieru fakultātes Inese Silicka un Silvija Mežinska (Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde”), Guntis Koļčs un Andris Igavens (Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”) un Jurijs Musatovs (Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija). Apmācību laikā, pasniedzēji iepazinās ar kolēģiem, ar kuriem kopā tiks veikta sadarbība turpmāko 3 gadu laikā, kā arī tika iepazīta jaunā mācību metode. Nākamās apmācības paredzēta RTA 13.-14. Decembrī uz kurā tiek laipni aicināti visi interesenti! Sekojiet mūsu mājas lapai facebook, kur tiks izvietota precīza apmācību programma, www.facebook.com/saleslabor

Pirmās tikšanās laikā Šauļos tika sagatavoti arī projekta Logo, balsošana par kuriem turpinās arī šobrīd. Ir izstrādāti divi iespējamie projekta logo varianti, kas redzami attēlos. Spied “like” attēlotajam logo, kuram, tavuprāt, ir jākļūst par oficiālo projekta logo. http://ejuz.lv/saleslabs

Eksperti:

Projekts “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās/ SalesLabs” Nr. LLI-184. tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014-2020 atbalstu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Link- http://www.rta.lv/aktualitates/1258

Read more
More articles

Last updated: 21.04.2018 08:38