Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-539 “Craftsmanship as Tourism Product without Borders” (Tour de Crafts)

The project intends to stimulate sustainable use of traditional skills in craftsmanship by preserving and promoting it as a common feature and joint tourism product of the cultural and historical heritage of the Latvia-Lithuania cross-border area that could attract the interest of tourists. It will be targeted at the sector of craftsmanship and local craftsmen and artists as preservers and promoters of local cultural heritage and traditions of Latgale and Zemgale regions in Latvia and Utena and Panevežys counties in Lithuania.
The project is designed to tackle two main challenges faced by the sectors of craftsmanship and tourism on both sides of the Latvian-Lithuanian border – (1) development of a competitive product and service in craftsmanship that could attract an interest of potential tourists, and (2) remoteness and fragmentation of local services offered in the sector of craftsmanship thus leaving their tourism potential unattended. Therefore, the project will encourage existing and potential local craftsmen and artists to use traditional skills, eco-innovative initiatives and local resources in developing products and services that are creative and modern and could attract the interest of visitors and will link local craftsmanship offers in one joint tourism product Tour de Crafts offering potential visitors a wider range of activities and joint marketing for their attraction. This will be done through 2 intertwined blocks of activities:

 1. Capacity building in craftsmanship for local craftsmen including (1) theoretical trainings on latest tendencies in tourism, branding and being visible and recognized online and digital solutions for attracting audience, (2) creative workshops for creating products that are unique for this cross-border area, modern and developed using traditional skills, local resources and eco-innovative initiatives, and (3) art fairs for presentation of the results of creative workshops, exchange of experience and networking.
 2. Development of Tour de Crafts including (1) development of the concept and branding for a new cross-border tourism product in craftsmanship, (2) development of digital exhibitions promoting craftsmanship at 2 partner sites, (3) improvement of equipment for organisation of creative workshops and public masterclasses in craftsmanship indoors and outdoors, as well as for displaying crafts products and organisation of art fairs for 4 project partners, (4) improvement of infrastructure at 3 existing sites of cultural and historical heritage – Preili Manor complex, Balvi Manor and Upytė Craft Centre in Panevežys County – that as an object will serve as a point of attraction for tourists and will host creative workshops, craft exhibitions and digital activities, (5) organisation of creative workshops for wider public targeted at specific groups of local inhabitants and tourists such as children, youth, families, seniors and persons with disabilities, etc.

These activities will be supported by series of communication activities including promotion of the developed Tour de Crafts in the form of visual stories and short videos through the communication channels of the project partners and through media advertising, as well as will promote Tour de Crafts with the help of printed information and marketing materials and small souvenirs distributed during project events – trainings creative workshops and art fairs.

Social media and contacts:
Phone: + 371 26461457
E-mail: kristine.smagare@lpr.gov.lv, pasts@lpr.gov.lv
Website: www.lpr.gov.lv
Address: Saules street 15, Daugavpils, Latvia, LV-5401

14 May 2021

Preiļu pilī notiks renovācija un tiks rīkotas interaktīvas izstādes

Preiļu novada pašvaldība piedalās Interreg V-A pārrobežu sadarbības programmas Latvija-Lietuva projektā Nr. LLI-539 „Amatniecība kā tūrisma produkts bez robežām” (Craftsmanship as Tourism Product without Borders/ Tour de Crafts), lai veicinātu tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un attīstot to kā kopīgu pārrobežu teritorijas kultūrvēsturisko mantojumu un veidojot kopīgu tūrisma produktu. 

Projekta aktivitātes tiek realizētas sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Amatnieku biedrība AUSTRA”, kas apvieno daudzus Preiļu un apkārtējo novadu amatniekus dažādās jomās: kokamatnieki, keramiķi, rokdarbnieces, grozu pinēji, metālmeistari un vēl daudzi citi talantīgi cilvēki. Biedrība veido unikālu grāmatu “SAIMNĪKA PRĀCA”, kas no latgaļu valodas nozīmē “SAIMNIEKA DARBS”, kurā apkopo informāciju par amatnieku prasmēm.

Grāmatas ievadā ir rakstīts: “Latgales gadsimtu gaitā izkoptās amatniecības prasmes un zināšanas nav iedomājamas bez cilvēku roku darba. Šī joma ir vissenākais profesionālais vērtību radīšanas veids, kas dabas materiālus pielāgoja cilvēku dzīves vajadzībām, kā arī palīdzēja attīstīties daudzām nozarēm, tādējādi nodrošināja darbarīkus zemniekiem, zvejniekiem un citām profesijām. Jau vēsturiski amatnieks nozīmēja – brīvs cilvēks, kurš var rīkoties un strādāt pēc saviem ieskatiem – jo augstāka ir meistara meistarība, jo lielāku brīvību viņš bauda. Amatniecība šodien visdziļāk atklāj mūsu latgaļu tautas mentalitāti un nacionālo savdabību”.

Mūsdienās amatniecība ir gan labs brīvā laika pavadīšanas veids, kas pilnvērtīgi attīsta cilvēka fiziskās, prāta un emocionālās spējas, gan vienlaikus ir arī viens no visīsākajiem ceļiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tāpēc 2021. gadā tiks organizētas teorētiskās un praktiskās apmācības, kā arī radošās darbnīcas, kurās varēs piedalīties gan esošie amatnieki/ mākslinieki, gan arī  potenciālie, kas vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību.

Projekta rezultātā plānots piedāvāt jaunus, savstarpēji saistītus amatniecības produktus/ pakalpojumus, kas piesaistītu tūristus ar vismaz 2 dienu ilgu uzturēšanos vienā vietā, kā arī radītu interesi apmeklēt citas projektā norādītās vietas ar papildu pieredzi amatniecības jomā.

Galvenās projekta aktivitātes: Preiļu muižas kompleksā ietilpstošās Preiļu pils 2.stāva daļēja renovācija un interaktīvas izstādes izveidošana par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju (5D) aprīkojumu, kā arī amatnieku/ mākslinieku piedalīšanās dažādās apmācībās/ radošajās darbnīcās Latvijā un Lietuvā.

Detalizētāka informācija par projektu Preiļu novada pašvaldības mājas lapā.

Informāciju sagatavoja

Elita Jermolajeva, projekta koordinatore,

Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Read more
14 May 2021

Uzsākts projekts LLI-539 “Tour de Crafts”

2020. gada 28. septembrī Daugavpilī notika projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) kick-off tikšanās, sanākot kopā klātienē un tiešsaistē visiem projekta partneriem – Latgales plānošanas reģionam, Preiļu novada domei, Balvu novada domei, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centram, Anīkšču mākslas inkubatoram – mākslas galerijai un Paņevēžas rajona pašvaldības administrācijai. 

Ņemot vērā COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, projekta partneri no Lietuvas šai tikšanās reizē pievienojās tiešsaistē. Tikšanās laikā tika parakstīta partnerības vienošanās ar projekta partneriem par tā īstenošanu, pārrunātas plānotās projekta aktivitātes, kā arī izveidota projekta ieviešanas grupa un diskutēts par uzraudzības komitejas sastāvu.

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā Latvijas – Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi.

Projekts ir mērķēts uz amatniecības nozari un vietējiem amatniekiem kā vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabātājiem un uzturētājiem Latgales uz Zemgales reģionā Latvijā un Utenas un Paņevēžas rajona pašvaldībās Lietuvā. Projekts ir veidots, lai risinātu divus galvenos izaicinājumus, ar ko saskaras amatniecības un tūrisma nozares abās Latvijas – Lietuvas robežas pusēs: (1) konkurētspējīgu produktu un servisu attīstība amatniecībā, kas piesaistītu potenciālo tūristu interesi, (2) vietējo amatnieku piedāvāto pakalpojumu sadrumstalotība un nošķirtība, tādējādi atstājot novārtā savu tūrisma potenciālu. Tādēļ projekta aktivitātes mudinās esošos un potenciālos amatniekus izmantot tradicionālās prasmes, eko-inovatīvas iniciatīvas un vietējos resursus, izstrādājot produktus un pakalpojumus, kas ir radoši un mūsdienīgi un varētu piesaistīt apmeklētāju interesi, sasaistot vietējās amatniecības piedāvājumus vienā kopīgā tūrisma produktā “Tour de Crafts”, piedāvājot potenciālajiem apmeklētājiem plašu aktivitāšu klāstu un kopīgu mārketinga stratēģiju apmeklētāju piesaistei. Lai to paveiktu, tiks īstenotas savstarpēji saistītas aktivitātes, kas ir sadalītas 2 daļās:

 1. Apmācības un kapacitātes stiprināšanas pasākumi vietējiem amatniekiem, t.sk. (1) apmācības par tendencēm tūrismā, apmācības un praktiskie uzdevumi par digitālajiem risinājumiem tiešsaistē un zīmolvedību, kas palīdzētu būt redzamiem un atpazīstamiem internetā, piesaistot auditoriju, (2) radošās meistarklases, radot unikālus produktus, raksturīgus konkrētajai pārrobežu teritorijai, kas būtu moderni, veidoti, izmantojot tradicionālās prasmes, vietējos resursus un eko-inovatīvas iniciatīvas, (3) mākslas gadatirgi, parādot radošo meistarklašu rezultātus, daloties pieredzē un izveidojot amatnieku tīklu.
 2. “Tour de Crafts” koncepta attīstība, t.sk. (1) jauna amatniecības pārrobežu tūrisma produkta koncepta un zīmola izstrāde, (2) digitālu izstāžu izveide, kas veicinātu amatniecības popularizēšanu 2 partneru teritorijās, (3) aprīkojuma uzlabošana, lai organizētu amatnieku radošās un atvērtās meistarklases telpās un ārā, kā arī lai izvietotu amatnieku produktus, organizējot mākslas gadatirgus 4 projekta partneriem, (4) infrastruktūras uzlabošana 3 esošajās kultūrvēsturiskā mantojuma vietās – Preiļu pils kompleksā, Balvu muižā un Upītes tradicionālo amatu centrā Paņevēžas rajonā, kas kalpos kā tūristu piesaistes punkti un kuros tiks rīkotas radošās meistarklases, amatniecības izstādes un digitālās aktivitātes, (5) radošo meistarklašu organizēšana plašākai sabiedrībai, mērķēta noteiktām iedzīvotāju grupām un tūristiem, piemēram, bērniem, jauniešiem, ģimenēm, senioriem un cilvēkiem ar ierobežotām iespējām u.c.

Šīs aktivitātes papildinās arī dažāda veida komunikācijas aktivitātes, t.sk. izstrādātā “Tour de Crafts” koncepta popularizēšana, veidojot video stāstus, kas tiks publicēti projekta partneru komunikācijas kanālos un medijos. Tiks izstrādāti arī drukāti mārketinga materiāli un suvenīri, kas tiks izdalīti pasākumu laikā.

Projekta aktualitātēm var sekot līdzi Latgales plānošanas reģiona mājas lapā, sadaļā Reģionālie projekti.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Read more
More articles

Last updated: 14.06.2021 14:22