Š. m. lapkričio 28 d. 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė savo pirmąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Kvietimas baigsis 2023 m. kovo 29 d., 17.00 val.

Paraiškos programai turi būti pateiktos per JEMS – bendrąją elektroninę valdymo sistemą (angl. Joint Electronic Management System) – adresu https://jems.latlit.eu/.

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) projektams suteiks 80 proc. bendrojo finansavimo lėšų. Tad kiekvienas projekto partneris prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti 20% nuosavu indėliu.

Pirmajame kvietime paraiškos gali būti teikiamos pagal visus programos prioritetus.

Programos prioritetai ir suteikiamas ERPF bendrasis finansavimas

Programos prioritetas Visas projektams skiriamas ERPF bendrasis finansavimas, mln. EUR Didžiausia projektui skiriama ERPF bendrojo finansavimo suma, EUR Didžiausias galimas visas projekto biudžetas, EUR
I. Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas 4,675 250 000 312 500
II. Žalias, atsparus ir darnus vystymasis
2.1 Prisitaikymo prie klimato kaitos ir rizikos prevencijos ir atsparumo, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus, skatinimas 6,900 600 000 750 000
2.2 Gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros, įskaitant miesto teritorijas, apsaugos ir išsaugojimo stiprinimas ir visų rūšių taršos mažinimas 6,600 600 000 750 000
III. Sąžininga ir įtrauki visuomenė 5,000 500 000 625 000
IV. Ekonominis turizmo ir paveldo potencialas. 6,000 600 000 750 000

 

Programos teritorija apima Kuržemės, Žiemgalos, Latgalos regionus Latvijoje ir Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionus Lietuvoje. Kiekvienas projektas turi teikti naudą programos teritorijai.

Kiekviename projekte turi būti bent vienas latvių ir bent vienas lietuvių partneris. Projekto partneriais gali būti šie juridiniai asmenys: nacionalinės, regioninės ar vietos valdžios institucijos, kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, ir nevyriausybinės organizacijos.

Daugiau informacijos apie pirmąjį kvietimą ir jo dokumentus rasite programos interneto svetainės skyriuje „Pirmasis kvietimas teikti paraiškas“ (angl. First call for proposals).

2023 m. sausio–vasario mėn., programos Jungtinis sekretoriatas Latvijoje ir Lietuvoje organizuos informacinius seminarus pareiškėjams. Kiek vėliau informacija apie seminarus ir registracija į juos bus paskelbti programos interneto svetainėje www.latlit.eu.

Menu
Skip to content